Vereniging van adviesraden die de lokale overheid adviseren vanuit het inwonersperspectief

Samen sterker

De komende tijd gaan (of zijn) veel gemeenten aan de slag met het maken van een integrale woonzorgvisie: een afsprakenkader over onder andere de huisvesting en ondersteuning van mensen die wat extra’s nodig hebben, zoals ouderen, mensen met een beperking, mensen die uitstromen uit beschermde woonvormen of mensen die dakloos dreigen te raken. Mijn wens is dat zowel de Adviesraad Sociaal Domein als de huurdersorganisatie het perspectief van de bewoners daar kunnen inbrengen. En het zou helemaal mooi zijn als daarin gezamenlijk opgetrokken kan worden.

Door Frederique Westenbergmaandag 24 april 2023

Even voor degenen die het nog niet wisten: huurdersorganisaties behartigen de belangen van álle huurders van een verhuurder. In het geval die verhuurder een woningcorporatie is, oftewel een sociale verhuurder, dan vormt de huurdersorganisatie een van de partners (naast de corporatie en de gemeente) in de lokale prestatieafspraken. Die afspraken gaan over alle thema’s waar een corporatie zich mee bezighoudt, dus ook over leefbaarheid en wonen en zorg. Denk aan het tegengaan van overlast in de wijk, over woningaanpassingen voor senioren, over het huisvesten van mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben, en over participatie van bewoners. Kortom: herkenbare onderwerpen voor de Adviesraden Sociaal Domein.

 

Ondersteuning door Woonbond 

Als Woonbond ondersteunen we huurdersorganisaties bij het maken van die afspraken. Met stappenplannen, handreikingen, webinars en met goede voorbeelden. Een van de tips die we ze meegeven, is om contact te zoeken met de Adviesraad Sociaal Domein in hun gemeente. Er zit namelijk een grote overlap in de achterban wiens belangen jullie behartigen: bewoners. Jullie kunnen elkaar versterken waar wonen, zorg en welzijn elkaar raken. De huurdersorganisaties zijn wat meer gericht op wonen, de adviesraden meer op zorg en ondersteuning. Juist dat verschil in expertise maakt samenwerking waardevol voor beide partijen. 

Ik hoop dan ook van harte dat jullie elkaar al weten te vinden. En zo niet, dan roep ik u bij deze op om contact te zoeken met de huurdersorganisatie(s) die actief zijn in uw gemeente. In eerste instantie om eens kennis te maken en elkaars drijfveren en inzet te leren kennen. En hopelijk leidt dat tot het delen van kennis en wellicht zelfs samenwerking rond wonen, zorg en welzijn. 

Over de auteur: Frederique Westenberg is senior beleidsmedewerker bij de Woonbond, de landelijke vereniging van huurders en huurdersorganisaties.