Vereniging van adviesraden die de lokale overheid adviseren vanuit het inwonersperspectief

Van vrijblijvend advies naar co-creatie en meebeslissen

De gemiddelde WMO-adviesraad bestond in het verleden vooral uit belangenvertegenwoordigers. Veelal senioren die al dan niet gebruik maakten van WMO-voorzieningen aangevuld met the usual suspects, betrokken inwoners.

De laatste 4 jaar buigen de  WMO-adviesraden zich -naast de WMO- ook over de Participatiewet en de Jeugdwet en is veelal de naam gewijzigd in Adviesraad Sociaal Domein. En nog steeds blijft een adviesraad een groep inwoners die vanuit verschillende perspectieven  bevoegd is om een niet-bindend advies te geven.

Hoe bereik je dat je van een goedbedoeld, vrijblijvend advies komt tot de hoogste vormen van participatie: co-creatie en meebeslissen? Hiervoor is het onder andere van belang om te kijken naar de samenstelling van de adviesraad.

Door Addie de Hoopmaandag 22 juni 2020

Ik neem hierbij als voorbeeld een adviesraad in de gemeente Altena, ingesteld voor het thema Huisvesting Arbeidsmigranten.

Participatie is een groot goed, vinden we in Altena.  Toen onze gemeenteraad in juni 2019 het plan Huisvesting Arbeidsmigranten vaststelde, stond daar ook als voorwaarde vermeld dat een maatschappelijk panel zou meedenken over het formuleren van beleidsregels. Maar: wat is de status van zo’n panelEen klankbordgroep, een adviesraad? En hoe zwaar weegt hun advies? Dat stond niet uitgewerkt in het plan van aanpakEen internetspeurtocht leverde ook geen aansprekende voorbeelden op. 

Ik vroeg wethouder Van Oosten (van onder meer Economie)  te kiezen voor een adviesraad. Want zo’n raad is niet vrijblijvend en het bewijs dat Altena participatie écht het hoogste goed vindtLaat deze adviesraad eventueel zelfs een voor het college bindend advies uitbrengen, adviseerde ik, als zij tot een unaniem advies kan komen. Want dat is feitelijk de hoogste vorm van de participatieladdermeebeslissen. 

De uiteindelijke adviesraad bestond uit vertegenwoordigers van: bedrijven, uitzendbureaus, huisvesters, ZLTO (organisatie voor boeren en tuinders in Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Gelderland), inwoners (uit alle leeftijdscategorieën), onderwijs, welzijn, volksgezondheid en (natuurlijk) arbeidsmigranten. Samen moesten zij met een breed gedragen advies komen over de huisvesting van arbeidsmigranten (locaties en voorzieningen) in Altena voor het college van B&W. 

Het college besloot al bij de start van de adviesraad een unaniem advies ongewijzigd over te nemen. “Best spannend”, erkende wethouder Van Oosten, “om op voorhand in te stemmen met iets waarvan je nog niet weet wat het precies gaat inhouden.”  
In oktober 2019 kwam de adviesraad voor het eerst bij elkaar. 
Eerst werden voorbeelden uit Waalwijk en Zaltbommel gepresenteerd. Vervolgens bedachten kleinere groepjes  in een ‘snelkookpansessie’ nieuwe criteria voor de huisvesting van arbeidsmigranten. 

Met een aanvulling uit de inspraakronde voor bewoners – een extra verruiming voor land en tuinbouwbedrijven – is het resultaat, een unaniem advies, aan de gemeenteraad ter vaststelling in juni 2020 voorgelegd. Een mooi voorbeeld van burgerparticipatie!  

De kracht van deze adviesraad zat in de samenstelling van de belangen. Door de adviesraad breed samen te stellen  en te zorgen dat er vanuit verschillende perspectieven inbreng is, krijg je een breed gedragen advies. En spreek aan de voorkant af dat, wanneer het advies, ondanks de belangentegenstellingen unaniem is, het college dit ongewijzigd overneemt. En dan kom je ook in het Sociaal Domein van advies naar co-creatie en meebeslissen!

Over de auteur: Addie de Hoop is projectleider en MfN-registermediator, gemeente Altena.