Vereniging van adviesraden die de lokale overheid adviseren vanuit het inwonersperspectief

Advies- en cliëntenraden

Een advies- of cliëntenraad sociaal domein is een onafhankelijk adviesorgaan en heeft als doel de leef- en belevingswereld van inwoners - en van cliënten in het bijzonder - binnen te brengen bij de gemeente. 

Leden van de adviesraad zijn gewone inwoners uit de gemeente die de gemeente onbetaald en onafhankelijk adviseren over de manier waarop het inwonersperspectief een plek krijgt in het gemeentebeleid. Daarnaast signaleren en adviseren verschillende advies- en cliënten raden ook over de manier waarop het beleid wordt uitgevoerd.  

Adviesraden sociaal domein werven en selecteren zelf hun nieuwe leden. Ze dragen hen voor aan het college van B&W en worden benoemd door het college. Adviesraadsleden mogen geen commerciële, zakelijke of politieke belangen hebben. Adviezen die zijn afgehandeld zijn openbaar en als zodanig op te vragen bij de adviesraad.