Vereniging van adviesraden die de lokale overheid adviseren vanuit het inwonersperspectief

Algemene voorwaarden

1. Lidmaatschap

1.1 Wat is de contributie?

De contributie voor de leden is vanaf 1 januari 2023 vastgesteld op € 585,- per gemeente per jaar. Het is uitdrukkelijk het streven om zoveel mogelijk adviesraden lid te laten zijn en blijven van hun eigen vereniging. Indien meerdere adviesraden uit in één gemeente lid (willen) worden c.q. zijn, dan blijft de contributie €585,- per jaar / per gemeente.

Adviesraden die zich aanmelden ontvangen een nota naar rato van het aantal maanden lidmaatschap dat jaar, ingaande vanaf de 1e dag van maand na aanmelding. Voorbeeld: bij aanmelding medio juli ontvangt men een factuur voor lidmaatschap vanaf 1 augustus t/m december: totaal 5 maanden = 520 / 12 X 5 = € 216,66

1.2 Opzeggen lidmaatschap

Natuurlijk hopen we dat leden lid blijven, vanwege onze dienstverlening. Wilt u als adviesraad toch uw lidmaatschap opzeggen, dan dient dit te gebeuren door het bestuur/de voorzitter van de adviesraad. Het lidmaatschap kan alleen worden opgezegd tegen het einde van een boekjaar, met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.
Heeft u hierover vragen, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Koepel: secretariaat@koepeladviesradensociaaldomein.nl.

1.3 Bij opheffing van adviesraden

Het komt voor dat adviesraden zich – om diverse redenen – gedurende het jaar opheffen. We vragen u uitdrukkelijk om de opheffing van uw adviesraad aan ons door te geven. Dit kan door een mail te sturen aan secretariaat@koepeladviesradensociaaldomein.nl. Indien hier geen correspondentie over plaatsvindt met ons, dan zijn wij niet op de hoogte van een eventuele opheffing.
Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt (bijvoorbeeld door opheffing van de adviesraad), blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd. Ook dan geldt dat u uw lidmaatschap alleen kunt opzeggen tegen het einde van het boekjaar, met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Opzeggen dient te gebeuren door het bestuur/de voorzitter van de adviesraad. Heeft u hierover vragen, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Koepel: secretariaat@koepeladviesradensociaaldomein.nl.

1.4 Gemeentelijke herindeling en fusies

Ook bij herindeling van gemeentes en fusies geldt dat u uw lidmaatschap alleen kunt opzeggen tegen het einde van het boekjaar, met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Opzeggen dient te gebeuren door het bestuur/de voorzitter van de adviesraad. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt (bijvoorbeeld vanwege een herindeling of fusie), blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd. Heeft u hierover vragen, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Koepel: secretariaat@koepeladviesradensociaaldomein.nl.

1.5 Mutaties

We merken dat de samenstelling van lokale adviesraden aan wijzigingen onderhevig is. Om niet alleen de raden die lid zijn te bereiken, maar ook de individuele raadsleden, vragen wij u om mutaties in de samenstelling van de adviesraad aan ons door te geven. Zodoende kunnen wij een actueel bestand met contactgegevens van onze leden hanteren voor het toezenden van informatie. Dit kan per mail: secretariaat@koepeladviesradensociaaldomein.nl. Het afmelden voor onze nieuwsbrief doet u middels de link onderaan elke nieuwsbrief.

2. Annulering

Wij organiseren jaarlijks meerdere trainingen, bijeenkomsten, workshops en lezingen. Een deel ervan is gratis, maar voor een deel ervan vragen wij een bijdrage aan deelnemers. Hierbij streven we ernaar de training of bijeenkomst kostendekkend te kunnen organiseren (dus zonder winstoogmerk).

Voor de betaalde trainingen en bijeenkomsten hanteren wij de onderstaande annuleringsvoorwaarden:

2.1 Annulering trainingen en workshops met open inschrijvingen door de deelnemer

Annuleren door de deelnemer kan door een bericht te sturen naar de Koepel ASD via emailadres secretariaat@koepeladviesradensociaaldomein.nl

1. Annuleren kan tot 4 dagen van tevoren kosteloos.
2. Annuleren korter dan 4 dagen voor of na aanvang van de training verplicht tot het betalen van 100% van de deelnamekosten.
3. Bij annulering bestaat het recht iemand anders te doen deelnemen aan de training.
4. Bij annulering bestaat het recht om aan de betreffende training deel te nemen op een andere datum en locatie. 
5. Op annulering of niet komen opdagen wegens ziekte zijn dezelfde bepalingen van toepassing als hierboven in punt 1 – 4 genoemd.

2.2 Annulering training op maat door de adviesraad

Als de offerte is ondertekend en de data definitief zijn vastgelegd gaat de onderstaande annuleringsregeling in werking. Annuleren door de deelnemer kan door een door de Koepel ASD bevestigde e-mail. Het adres is: secretariaat@koepeladviesradensociaaldomein.nl

  • Indien een training 21 of meer dagen voor de geplande datum wordt geannuleerd wordt 15% van de geoffreerde uren (trainers/secretariaatsuren) in rekening gebracht.
  • Indien een training 15 tot 20 dagen voor de geplande datum wordt geannuleerd wordt 30% van de geoffreerde uren (trainers/secretariaatsuren) in rekening gebracht.
  • Indien een training 14 of minder dagen voor de geplande datum wordt geannuleerd wordt 50% van de geoffreerde uren (trainers/secretariaatsuren) in rekening gebracht.

2.3 Gedeeltelijke deelname aan trainingen en workshops

1. Deelnemers die tijdens een training of workshop niet permanent aanwezig zijn, blijven de totale training- of workshopkosten verschuldigd.
2. Indien een deelnemer aan een training of workshop gedurende deze bijeenkomst door ziekte of overmacht gedwongen wordt voortijdig de training te onderbreken, blijven de relevante trainings- en verblijfskosten voor de gehele periode verschuldigd. Deelnemer krijgt in dat geval wel de mogelijkheid om de betreffende training bij te wonen op een andere datum/locatie, mits deze door de Koepel al is ingepland en indien het maximaal aantal deelnemers nog niet is bereikt. 

2.4  Annuleren en corona 

Helaas is het coronavirus onvoorspelbaar. Wij houden ons - bij het aanbieden van fysieke trainingen en bijeenkomsten - aan de maatregelen die er op dat moment vanuit de overheid worden gesteld. Dus zolang de overheid stelt dat het aanbieden van samenkomsten tot een bepaald aantal deelnemers verantwoord is, dan handelen wij hiernaar. 
Besluit u als adviesraad(lid) zelf om een training of bijeenkomst te annuleren vanwege (angst voor) corona, dan zijn wij helaas wel genoodzaakt om hierbij uit te gaan van onze standaard annuleringsvoorwaarden.