Vereniging van adviesraden die de lokale overheid adviseren vanuit het inwonersperspectief

Veelgestelde vragen

 

 

Wat is de Koepel Adviesraden Sociaal Domein?

De Koepel is een vereniging van gemeentelijke advies- en cliëntenraden die actief zijn in het sociaal domein. Deze raden adviseren het college van B&W op het terrein van beleid, veelal met betrekking tot de Jeugdwet, de Wmo en de Participatiewet. Een aantal van deze advies- en cliëntenraden adviseert ook over de uitvoering van beleid. 

Wat doet de Koepel Adviesraden Sociaal Domein? 

Wij ondersteunen advies- en cliëntenraden met informatie, workshops, webinars en trainingen zodat zij hun werk als raad zo goed mogelijk kunnen doen. We inspireren advies- en cliëntenraden door kennis en verbinding en bevorderen onderlinge uitwisseling en contact. Tevens zijn we een gesprekspartner voor lokale bestuurders en leden en staan voor een constructieve samenwerking met gemeenten.

Heeft de Koepel een rol als belangenbehartiger? 

We komen op heel veel verschillende plekken in Nederland waar we waardevolle signalen oppikken. Deze signalen, inzichten en tendensen delen we met onze leden, en met onze landelijke en regionale partners en kennisinstituten. Daarnaast participeren we regelmatig in onderzoek waarbij we delen wat we zien binnen het sociaal domein en bij advies- en cliëntenraden. We zijn niet actief richting de landelijke politiek of de VNG als het gaat om het behartigen van (groepen) inwoners m.b.t. thema’s in het sociaal domein. Op dit terrein zijn de landelijke cliënten-en patiëntenorganisaties actief. 

Heeft de Koepel een bepaalde kleur of signatuur?

We zijn een neutrale organisatie, niet verbonden aan een bepaalde politieke kleur of stroming.  De leden van advies-en cliëntenraden hebben een diverse achtergrond en opinie en zij hebben een eigen verantwoordelijkheid om hun adviesfunctie vorm en inhoud te geven. Wij zijn er om onze leden te voeden en ondersteunen, zoals hierboven en elders op de website uitgelegd. Om die reden nemen wij nadrukkelijk geen stelling in landelijke en gemeentelijke beleidskeuzes in het sociaal domein. Dat is aan de gemeentelijke advies- en cliëntenraden zelf en aan de landelijke en gemeentelijke politiek en de belangenorganisaties die op die niveaus actief zijn. 

De Koepel is een vereniging, wat houdt dat in?

Een vereniging is in feite een rechtspersoon met leden. Onze vereniging (de Koepel) organiseert maatschappelijke of sociale activiteiten die door de leden op prijs worden gesteld en waarvoor zij ook lid zijn geworden. Hierover kunt u meer teruglezen in onze statuten

Wie kan lid worden van de Koepel?

Alleen cliënten- en adviesraden die actief zijn in het sociaal domein kunnen lid worden van de Koepel. Ook gelijksoortige adviesorganen met een andere naam, bijvoorbeeld commissies, zijn van harte welkom als lid. Voorwaarde is dat zij vanuit inwonersperspectief de gemeente adviseren. Heeft u in uw gemeente meerdere advies- en cliëntenraden, dan kan er maar 1 raad lid zijn van de Koepel. De andere adviesraden kunnen meeliften op het lidmaatschap, mits zij actief zijn in het sociaal domein. 

Wat is de rol en taak van de Algemene Leden Vergadering?

Alle leden - de gemeentelijke advies- en cliëntenraden - hebben stemrecht op de Algemene Ledenvergadering (ALV). Deze vindt twee keer per jaar plaats. Tijdens de ALV in het voorjaar leggen wij als organisatie inhoudelijke en financiële verantwoording af over wat wij het jaar ervoor hebben gedaan. Tijdens de najaars-ALV leggen we de leden het jaarplan en begroting voor het volgende jaar voor. Ieder lid heeft 1 stem op de ledenvergadering. 

 

Wie maken deel uit van het bestuur?

Onze vereniging heeft een bestuur. Dat bestaat voor een deel uit afgevaardigden van leden van advies- en cliëntenraden. Twee tot drie van onze bestuursleden hebben daadwerkelijk zitting in een lokale advies- of cliëntenraad. Vaak hebben we ook iemand die een link heeft met de gemeente om ook de kennis en het perspectief van de gemeente een plek te geven in ons bestuur. Ook is er iemand die heel goed op de hoogte is van de landelijke ontwikkelingen. 

 

Wat is de rol en taak van het bestuur?

Ons bestuur heeft de taak om te zorgen dat onze vereniging haar doelen realiseert en dat de organisatie meebeweegt en zich aanpast aan de veranderde omstandigheden. Bestuursleden worden voorgedragen aan de ALV en daar ook benoemd. Het bestuur kiest zelf uit de leden een voorzitter die de bestuursvergaderingen en de ledenvergaderingen voorzit en het overleg onderhoudt met de directeur die leiding geeft aan het bureau.

 

Hoe ziet de financiering van de Koepel eruit?

De Koepel drijft op twee geldstromen. Allereerst de contributie, waarvan de hoogte wordt vastgesteld door de ALV. Daarnaast zijn er inkomsten uit het advies- en trainingswerk. We zijn een vereniging zonder winstoogmerk. Eventuele overschotten die er zijn door het geven van trainingen en het verstrekken van adviezen benutten we voor ledenactiviteiten, bijvoorbeeld voor het ontwikkelen van nieuwe trainingen of voor het geven van webinars. 

 

Wie werken bij het bureau van de Koepel en wat doen zij?

We hebben een bureau met drie zzp’ers die in verschillende rollen de dagelijkse werkzaamheden voor de Koepel verzorgen. Hun inzet wordt bekostigd vanuit de contributie. De communicatieadviseur houdt de website up-to-date, verstuurt nieuwsbrieven en zorgt voor de profilering van de Koepel en inzet van de juiste communicatiemiddelen. De secretariaatsmedewerker doet een deel van onze administratie, is aanspreekpunt voor leden en hun lidmaatschap en zorgt voor de afhandeling van de correspondentie. De directeur geeft leiding aan het bureau en adviseert het bestuur over hoe de Koepel zich verder kan ontwikkelen. 

Onze directeur heeft ook de functie van trainer/adviseur. Vanuit die hoedanigheid verzorgt zij tevens de meeste trainings- en adviestrajecten in het land als het gaat over de rol, positie, taak en ontwikkeling van advies- en cliëntenraden. De kennis die zij daarbij opdoet worden benut bij onder meer de gratis webinars en online ledenontmoetingen en bij het beantwoorden van ledenvragen. Zij doet alle werkzaamheden voor advies- en cliëntenraden vanuit de Koepel en onderneemt als zelfstandige geen activiteiten op het terrein van gemeentelijke advies- en cliëntenraden.

Naast de vaste kern van drie zzp'ers die werkzaamheden voor het bureau verrichten, hebben we een aantal andere professionals die vanwege hun expertise ingehuurd worden om workshops of trainingen te geven bijvoorbeeld op het terrein van de wetten en m.b.t. communicatie.  

 

In welke constructie geeft de Koepel vorm aan haar werkgeverschap? 

Iedereen die werkzaamheden verricht voor het bureau van de Koepel of de schil eromheen, is zzp’er. Dit is een bewuste constructie. We zijn een kleine organisatie die grotendeels draait op  de ledencontributie. De Koepel is qua omvang en in financieel-technische zin te klein om de werkgeversfunctie op verantwoorde wijze vorm te geven. Het werken met zzp‘ers maakt ons ook flexibel: als er ontwikkelingen zijn waardoor bijvoorbeeld andere expertise of minder inzet nodig is, dan kan er bijgeschakeld worden. Daarnaast is het grote voordeel dat de zzp’ers die voor de Koepel werken ook werkzaam zijn op andere terreinen in het sociaal domein. De kennis, kunde en relaties die zij daar opdoen kunnen zij ook benutten voor hun werkzaamheden voor de Koepel. Het is daarnaast ook goed dat de meesten van ons ook andere opdrachtgevers hebben en voor hun inkomsten niet alleen van de Koepel afhankelijk zijn.