Vereniging van adviesraden die de lokale overheid adviseren vanuit het inwonersperspectief

Door corona minder tijd voor adviesraadswerk… en dan?

Stel: een collega adviesraadslid heeft de afgelopen maanden niet mee kunnen vergaderen met de adviesraad omdat ze door corona plotseling continue de zorg had voor haar zoon die normaal naar de dagopvang gaat voor kinderen met een beperking. Het lijkt erop dat deze situatie nog wel een paar maanden zo blijft. Kan zij nog wel lid blijven van de adviesraad als ze zo weinig tijd heeft? 

Door Petra van der Horstzaterdag 26 september 2020

Adviesraden geven gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente. Lid zijn van een adviesraad is vrijwilligerswerk. Als adviesraadslid probeer je de belevingswereld van inwoners zo goed mogelijk onder het voetlicht van de gemeente te brengen. Er rust dus een behoorlijke verantwoordelijkheid op je, ook al doe je dit vrijwillig. 

Adviesraadsleden weten voordat ze lid worden van de adviesraad dat dit werk hen tijd kost. Ze reserveren hier tijd voor in hun agenda. Door de coronacrisis zijn er echter situaties ontstaan waarbij deze ‘agenda’ er ineens heel anders uit is komen te zien. Ineens ben je naast adviesraadslid en moeder ook nog eens mantelzorger voor een kind of buur. Je moet thuis werken, je man ook en de dynamiek in huis is veranderd. Processen lopen anders, er ontstaat zo nu en dan wat stress. Mogelijk baart het coronavirus je zorgen en ben je hierdoor emotioneel geraakt. Dit alles kan mogelijk grote gevolgen hebben voor jouw rol als adviesraadslid! 

Doordat de rollen die je vervult andere dingen van je vragen, moet (en mag) je ook opnieuw kijken naar wat je op dit moment wel en niet kan betekenen binnen de adviesraad. Enerzijds is het zo dat de ervaringen die je nu opdoet als mantelzorger, buur of vrijwilliger juist heel relevant zijn voor jouw rol als adviesraadslid. Zo zijn ze bijvoorbeeld heel bruikbaar bij het opstellen van (on)gevraagde adviezen richting de gemeente, juist vanuit inwonersperspectief. Maar jouw inzet is mogelijk heel anders nu, omdat de zwaarte van die rollen vergroot is. Je hebt geen tijd meer om maandelijks te vergaderen om of kritisch naar een advies te kijken. En dan?  

Volgens mij is het heel belangrijk dat hierover binnen de adviesraad het gesprek plaatsvind. De voorzitter kan hiertoe goed het initiatief nemen. Praat met elkaar over de gevolgen van corona op ieders leven. Over de rollen die men vervuld en die mogelijk ineens veel meer tijd en inspanning vragen. Wees open over wat je nog wel en niet kunt doen binnen de adviesraad en maak dit expliciet. Kijk met elkaar naar mogelijkheden en ondersteun elkaar hierbij. En welke impliciete verwachtingen kunnen jullie nog van elkaar hebben? Is dit tijdelijk? Wat betekent dit voor het functioneren van de totale adviesraad?  

Voorzitters die dit gesprek willen voeren, maar behoefte hebben aan een sparringpartner of aan iemand die dit gesprek faciliteert zodat u zelf ook actief mee kunt praten, kunnen uiteraard een beroep doen op ondersteuning vanuit de Koepel. 

Over de auteur: Petra van der Horst is directeur Koepel Adviesraden Sociaal Domein