Vereniging van adviesraden die de lokale overheid adviseren vanuit het inwonersperspectief

Lid worden van de Koepel

Waarom lid worden van de Koepel?

De Koepel is een vereniging van gemeentelijke adviesraden in het sociale domein met landelijke dekking. Alle lokale advies- en cliëntenraden in het sociale domein die adviseren aan het College van B&W en de de gemeenteraad c.q. de gemeente kunnen lid worden. Is binnen uw gemeente een adviesraad lid van de Koepel, dan mogen andersoortige adviesraden* meeliften op dit lidmaatschap.

Als Koepel Adviesraden Sociaal Domein hebben we een missie: we willen adviesraden met elkaar verbinden en uitrusten met informatie en tools. Zodat iedere adviesraad in staat is om de leef- en belevingswereld van inwoners binnen te brengen bij de gemeente. Circa 250 adviesraden zijn bij ons aangesloten - zo'n 70% van de Nederlandse gemeenten. We faciliteren onderlinge ontmoetingen, we bevorderen professionalisering en zorgen ervoor dat leden met vragen bij ons terecht kunnen. Hoe meer adviesraden zich aansluiten, hoe meer wij onderlinge kennisuitwisseling kunnen stimuleren.  

*) Denk hierbij aan Wmo-raden, participatieraden, wijk- en buurtraden, jongerenraden, ouderenraden, migrantenraden en andersoortige raden die zich bezig houden met het inwonersperspectief.

Wat houdt het lidmaatschap in?

 • Tegen gereduceerd tarief kunnen leden bij ons verschillende trainingen en praktische workshops volgen, toegesneden op de rol, functie en toegevoegde waarde van de adviesraad; 
 • Exclusief en gratis voor leden organiseren wij in samenwerking met deskundigen en kennispartners webinars over actuele onderwerpen;
 • Leden krijgen gratis toegang tot de jaarlijkse Hannie van Leeuwenlezing (najaar);
 • Leden krijgen toegang tot relevante artikelen, documenten/ en rapportages over belangrijkste thema’s in het sociaal domein;
 • Leden kunnen bij ons terecht met vragen over het brede sociale domein en het functioneren van de adviesraad;
 • We verzamelen en filteren nieuws binnen het sociaal domein (en van onze samenwerkingspartners) en delen dit met leden middels onze nieuwsbrieven en social media.
 • We bieden onze leden praktische handreikingen en advieswijzers, met concreet toepasbare informatie in het werk van adviesraadsleden;
 • Twee keer per jaar organiseren we een Algemene Ledenvergadering waarbij leden inspraak kunnen uitoefenen op de werkzaamheden van de Koepel;

Op deze infosheet ziet u in één oogopslag wat de Koepel haar leden te bieden heeft.

Hoe word ik lid?

 • U kunt uw adviesraad online aanmelden voor lidmaatschap van de koepel;
 • Om zaken efficiënt te laten lopen wordt gewerkt met één contactpersoon per adviesraad;
 • U krijgt een bevestiging van ontvangst van het inschrijfformulier;
 • Bij geen bezwaar krijgt u aansluitend bericht over de toelating en bent u vanaf dat moment ook daadwerkelijk lid. Mocht het zo zijn dat er toch nog meer informatie nodig is, dan wordt dat eerst bij u opgevraagd. Bij een afwijzing van de aanvraag wordt dit aan u medegedeeld, met redenen omkleedt.
 • Op de eerstvolgende Algemene Leden Vergadering wordt melding gemaakt van het nieuw lidmaatschap en is er gelegenheid uzelf voor te stellen.

Contributie

De contributie voor de leden is vanaf 1 januari 2023 vastgesteld op € 585,- per gemeente per jaar. Jaarlijks wordt de hoogte van de contributie opnieuw geïndexeerd. Het is uitdrukkelijk het streven om zoveel mogelijk adviesraden lid te laten zijn en blijven van hun eigen vereniging. Indien meerdere adviesraden uit in één gemeente lid (willen) worden c.q. zijn, dan blijft de contributie €585,- per jaar / per gemeente. Bij toetreding in het eerste of tweede kwartaal van het kalenderjaar is de volledige jaarlijkse bijdrage verschuldigd. Adviesraden die zich aanmelden vanaf het derde kwartaal ontvangen een nota naar rato van het aantal maanden lidmaatschap dat jaar, ingaande vanaf de 1e dag van maand na aanmelding. Voorbeeld: bij aanmelding medio juli ontvangt men een factuur voor lidmaatschap vanaf 1 augustus t/m december: totaal 5 maanden = 585 / 12 X 5 = € 243,75.

Mutaties

We merken dat de samenstelling van gemeentelijke adviesraden aan wijzigingen onderhevig is. Om niet alleen de raden die lid zijn te bereiken, maar ook de individuele raadsleden, vragen wij u om mutaties in de samenstelling van de adviesraad aan ons door te geven. Zodoende kunnen wij een actueel bestand met contactgegevens van onze leden hanteren voor het toezenden van informatie. Dit kan per mail: secretariaat@koepelasd.nl.
Als – nieuw of bestaand – lid van een adviesraad kunt u zich ten allen tijden zelf aan- of afmelden voor onze nieuwsbrief.