Vereniging van adviesraden die de lokale overheid adviseren vanuit het inwonersperspectief

Perspectief Regenboograad van waarde voor gemeentes

In Nijmegen is er een RegenboogRaad: een vrij bijzondere adviescommissie die maar in weinig gemeenten in Nederland te vinden is. Wat is deze RegenboogRaad, wat doet ze en waarom bestaat deze raad?

Door Roy Vrankenmaandag 6 maart 2023

De RegenboogRaad adviseert gevraagd én ongevraagd over het gemeentelijk beleid vanuit het oogpunt van de LHBTIQ+ doelgroep in Nijmegen. De Raad bestaat uit 9 leden, die allen op een andere manier een raakvlak hebben met de LHBTIQ+ inwoners van Nijmegen. De leden behoren niet allemaal tot de doelgroep, maar hebben wel allemaal sterke affiniteit met de LHBTIQ+ gemeenschap. De leden zitten op persoonlijke titel in de RegenboogRaad en hebben een netwerk in de LHBTIQ+ gemeenschap.

De RegenboogRaad bestaat al heel wat jaren en wordt breed gedragen door zowel het College als ook alle ambtenaren. Nijmegen profileert zich als regenboogstad, en heeft daarom een groot team dat werkt aan inclusie en diversiteit.

Gevraagd advies

De RegenboogRaad wordt gevraagd om advies uit te brengen over allerlei thema’s, vaak over onderwerpen die niet direct te maken hebben met de LHBTIQ+ inwoners van Nijmegen maar wel indirect invloed zouden kunnen hebben. Daarom wordt de RegenboogRaad ook gevraagd om over thema’s als huisvesting, veiligheid en sport mee te denken en te beoordelen of er ergens een roze randje aan zit.

Ongevraagd advies

Sommige adviezen die de RegenboogRaad uitbrengt zijn ongevraagde adviezen. Als er in de samenleving een bepaald thema naar voren komt, of als er vanuit de achterban bepaalde signalen worden opgevangen, dan vraagt de RegenboogRaad wat het college hiervan vindt en adviseert hoe hiermee om te gaan.

Een goed voorbeeld van een dergelijk advies is het vergoeden van een nieuw paspoort van transgender personen. Deze groep mensen maakt veel kosten tijdens de verschillende fases van hun transitieproces en daarom heeft de RegenboogRaad gemeend dat de gemeente de kosten voor het aanvragen van een nieuw identiteitsbewijs zou kunnen vergoeden. Dit advies is door het College unaniem aangenomen.

Daarnaast zijn er verschillende succesvolle adviezen geweest op het gebied van onderwijs en sport, waardoor er in Nijmegen diverse langlopende trajecten zijn waarbij gekeken wordt naar meer inclusie en stimulering van diversiteit.

Waarom?

Nederland is een zeer tolerant en open land, Nijmegen is echt een roze stad. Elke organisatie geeft aan dat iedereen welkom is. Maar daar zit juist de uitdaging. Zeggen dat iedereen welkom is, is niet hetzelfde als het hebben van inclusief beleid. Er zijn tal van voorbeelden - ook in 2023 - waar welwillende organisaties overrompeld worden door een LHBTIQ+ personeelslid, -deelnemer, -sportlid of -bezoeker en zich te laat realiseren dat iedereen wel welkom is, maar dat gedocumenteerde plannen ontbreken over hoe dat dan in praktijk gaat werken. De gemeente heeft contact met deze organisaties, en kan vaak in de gesprekken een bepaalde kant op sturen. Daarom zou ik elke gemeente aanraden te overwegen een Regenboog-adviesraad in te stellen. Vaak kun je met een heel klein beetje inspanning zeer veel bereiken alleen al door een casus vanuit een ander perspectief te bekijken. 

Meer informatie

De gemeente Nijmegen kent 5 adviescommissies.

  • de Adviescommissie Jeugd, Maatschappelijke opvang- en Gehandicaptenbeleid (JMG),
  • de Cliëntenraad Participatiewet,
  • de Seniorenraad en
  • de Adviescommissie Kleurrijk Samenleven (voor Nijmegenaren met een migratie­achtergrond)

Daarnaast is er ook een RegenboogRaad. De Cliëntenraad Participatiewet brengt advies uit aan de Raad, de overige commissies aan het College.

 

Is het mogelijk om dit nog aan te passen?

Meer informatie is te vinden op de website van de RegenboogRaad Nijmegen of op te vragen via regenboograad@nijmegen.nl

Over de auteur: Roy Vranken is lid van de RegenboogRaad Nijmegen en projectmanager bij een IT-bedrijf.