Vereniging van adviesraden die de lokale overheid adviseren vanuit het inwonersperspectief

Organisatie


Ontstaan en ontwikkeling Koepel van 2007 - 2024

De Koepel Adviesraden Sociaal Domein is voortgekomen uit de Koepel Wmo-raden, een kleine, landelijke netwerkorganisatie, opgericht in 2007 door Jan Ruyten, toenmalig voorzitter van de Wmo-raad in Woerden. Vanwege de invoering van de eerste Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo 2007), ontstonden destijds overal Wmo-raden. Vanuit een stuk idealisme en de vooruitziende blik dat de Wmo uiteindelijk álle burgers zou betreffen - en niet alleen kwetsbare burgers, nam Jan Ruyten het initiatief tot de oprichting van een overkoepelende vereniging die voor verbinding en ondersteuning van de lokale Wmo-raden zou zorgen. Hij werd de eerste voorzitter en legde het fundament van de huidige Koepel Adviesraden Sociaal Domein.

Zzp'ers

Dankzij subsidie van het ministerie van VWS beschikte de Koepel vanaf 2010 een aantal jaren over een budget van circa € 250k* per jaar voor het inhoudelijk informeren van adviesraadsleden en ondersteuning op het gebied van hun rol en taak. Dankzij de subsidie kon de vereniging een bescheiden bureau met zzp’ers inrichten, verschillende beleidsadviseurs inhuren, maar ook webinars en bijscholingen aanbieden. Ook kreeg De Koepel een rol toebedeeld in het transitieprogramma Aandacht voor Iedereen, met als doel de achterban van de patiënten- en cliëntenraden voor te bereiden op de wetwijzigingen van de Wmo in 2015. Met deze nieuwe wet zouden gemeenten voortaan ook verantwoordelijk zijn voor o.a. het organiseren van de toegang, opdrachtgeverschap, informele zorg en ondersteuning en vervoer.

Subsidie stopgezet

In lijn met de Wmo 2015 vond het ministerie van VWS dat gemeentes voortaan zélf verantwoordelijk zijn voor ondersteuning van adviesraden, in plaats van de Rijksoverheid. Om die reden werd in 2020 de subsidie voor de Koepel definitief stopgezet - het lobbywerk bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het ministerie van VWS voor handhaving van de subsidie ten spijt. Hoe nu verder? Met het wegvallen van de subsidie werd de Koepel in haar voortbestaan logischerwijs afhankelijker van de ledencontributie. Deze werd daarom in 2018 fors verhoogd van €150,- naar €500,- per adviesraad per jaar**. Gelijktijdig met de overgang naar een andere wijze van financiering nam de Koepel ook afscheid van verschillende beleidsadviseurs die tot die tijd als zzp’er werkzaamheden voor de Koepel verrichtten. Om te kunnen blijven voorzien in deskundigheidsbevordering van leden zette de Koepel in op een trainingsaanbod: enerzijds trainingen op maat, anderzijds trainingen middels open inschrijving. 

Trainingswerk

De keuze voor het geven van trainingen is mede ingegeven door de achtergrond en ervaring van Petra van der Horst (trainer/adviseur en directeur van de Koepel) en haar brede netwerk dat zij op die manier voor de Koepel kan en wil inzetten. Daarnaast heeft de coronapandemie de overstap naar een online aanbod versneld en vergroot. Deze online activiteiten zijn betaalbaar en voorzien in een grote behoefte onder leden. Adviesraadsleden kunnen vanuit hun huis deelnemen en dat wordt zeer gewaardeerd. Bovendien scheelt het hen tijd en reiskosten.  

Al met al is het trainingswerk (zonder winstoogmerk) enorm aangeslagen en het functioneert goed. De wisselwerking met leden geeft de Koepel veel informatie en de mogelijkheid om snel te anticiperen op vragen waar adviesraadsleden tegenaanlopen. Dit vertalen we door naar de keuzes voor de webinars, de gevarieerde blogs en polls onder leden.

Eigen gezicht

We blijven daarnaast nadrukkelijk de samenwerking en verbinding met andere professionals zoeken - mensen die hun kennis en kunde over onderwerpen in het sociaal domein met onze leden willen delen. Zodoende geeft een aantal andere trainers samen met Petra van der Horst de Koepel een eigen gezicht. Angela Feenstra, Jenna Buijsman en Marieke Meeuwenoord verzorgen de workshops over de gemeentelijke wetten en Sanne Hekman geeft de workshop over communicatiemiddelen voor adviesraden. Josje Vebeeten is in 2024 met workshops over lokaal armoedebeleid en arbeidsintegratie in het kader van de Participatiewet. Daarnaast geven Toke Slaman en Inge van Dommelen vanaf september 2024 ook nieuwe workshops en start Wietske Dekkers in 2024 als trainer en adviseur voor de Koepel. Op de pagina wie zijn wij leest u meer over hen.

 

* Deze subsidie moest ieder jaar opnieuw aangevraagd worden; het subsidiebedrag werd in de loop van de jaren steeds lager. 

** De ALV heeft in het najaar van 2019 akkoord gegeven op het voorstel de contributie te indexeren met het prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie. Sinds 2020 wordt om die reden de ledencontributie jaarlijks geïndexeerd, de hoogte bedraagt in 2024 €600,- per adviesraad per jaar.