Vereniging van adviesraden die de lokale overheid adviseren vanuit het inwonersperspectief

Over de Koepel

Wij zijn een vereniging van lokale advies-en cliëntenraden die actief zijn in het sociaal domein en meedenken en adviseren vanuit het inwonersperspectief. Wij ondersteunen adviesraden met informatie, workshops, webinars en trainingen zodat zij hun werk als adviesraad zo goed mogelijk kunnen doen en de leef- en belevingswereld van inwoners bij de gemeente binnen kunnen brengen. Op dit moment zijn circa 250 adviesraden* bij ons aangesloten. Dat is circa 70% van de Nederlandse gemeenten. 

 

Denk hierbij ook aan Wmo-raden, cliëntenraden Werk & Inkomen, participatieraden, wijk- en buurtraden, jongerenraden, ouderenraden en migrantenraden.  

 

Onze diensten hebben we verdeeld over 3 kerntaken:

 

We zijn een vindplaats voor relevante informatie over het sociale domein

Via het ledengedeelte op onze website hebben onze leden toegang tot relevante artikelen en publicaties over tal van thema’s en vraagstukken in het sociaal domein. Ook vinden leden hier handreikingen en advieswijzers die helpend zijn bij de uitvoering van hun werk als adviesraad(lid). Leden kunnen tevens alle webinars en kennissessies gratis bijwonen en sessies terugkijken die eerder bij ons hebben plaatsgevonden.  

We inspireren adviesraden door kennis en verbinding

Met onze workshops en trainingen rusten we onze leden toe met kennis, inzichten en vaardigheden. Daarnaast bieden we - in samenwerking met o.a. onze kennispartners Movisie en Vilans - een gevarieerd aanbod van webinars en inspiratiesessies. Bij de onderwerpkeuze spelen we zo zoveel mogelijk in op actuele maatschappelijke vraagstukken en de behoefte onder leden. Op regionaal en landelijk niveau brengen we adviesraden met elkaar in contact. We bevorderen onderlinge uitwisseling en contact via (online) ledenontmoetingen en de jaarlijkse Hannie van Leeuwenlezing.  

 

We zijn een gesprekspartner voor lokale bestuurders en leden

We fungeren als sparringpartner voor leden en lokale bestuurders. Leden met korte, eenduidige vragen kunnen gratis bij ons terecht voor een telefonisch consult. Bij overige zaken bepaalt de omvang van het vraagstuk de kosten. Denk hierbij aan het verzorgen van een inspiratiesessie, of ondersteuning als procesbegeleider bij fusies van raden tot één brede adviesraad, of ondersteuning om tot een regionale overlegstructuur te komen. Om als adviesraad van echte meerwaarde te zijn, is een constructieve samenwerking met de gemeente essentieel. Daarom organiseren wij op regelmatige basis bijeenkomsten voor wethouders, beleidsmedewerkers en ambtelijk secretarissen.